- Jordan, Syria and Lebanon
Mountains near Bcharre